Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / 3 cách random dữ liệu trong JMeter

3 cách random dữ liệu trong JMeter

Đôi lúc chúng ta cần tạo ra dữ liệu random để đáp ứng nghiệp vụ cũng như là yêu cầu đặt ra. Ví dụ trong trường hợp cụ thể này cần 1 random một đường dẫn http request

1. Random theo thời gian

gọi hàm time trong jmeter

Bạn chỉ cần gọi ${__time()}, đây là cách tạo ra một số random và duy nhất

Hãy xem cách sử dụng nó trong JMeter

Và đây là kết quả sau khi chạy

kết quả gọi hàm ramdom

2. Đọc dữ liệu từ file CSV

Nếu bạn đã tạo ra dữ liệu bạn muốn sử dụng, bạn có thể cho vào CSV sau đó tạo ra request.

Hãy tưởng tượng bạn đã có một list randome giá trị lưu vào file random.csv

file csv dùng để random

Bây giờ chúng ta muốn sử dụng nó trong script, hãy thêm một CSV Data Set Config theo Thread Group -> Add -> Config Element -> CSV Data Set Config

Cấu hình theo như sau

cấu hình csv trong jmeter

Các dữ liệu được gán vào biến ${random}

Hãy xem kết quả

random theo csv

3. Sử dụng Random Variable Element

Cách thứ 3 là sử dụng config element trong JMeter bằng cách : Thread group -> Add -> Config Element -> Random Variable

Cấu hình giống như này

ramdom variable trong jmeter

Và đây là kết quả

sử dụng biến random trong jmeter

Trên đây là 3 cách sử dụng random dữ liệu trong Jmeter, tùy vào từng trường hợp mà bạn có thể sử dụng theo từng cách khác nhau. Nếu bạn có ý tưởng gì vui lòng chia sẻ nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *