Home / BLOG / Bash script backup database Mysql

Bash script backup database Mysql

Chia sẻ cho các bạn script backup database mình đang dùng cho Mysql, kết hợp với crontab để cài đặt thời gian chạy hàng ngày để sao lưu dữ liệu không bị mất mỗi khi gặp sự cố gì đó.
Các bạn tạo một file với tên là bash_script_backup_database.sh xong copy script này vào thay đổi tên database với username và password là xong.

#!/bin/bash

################################################################
##
## MySQL Database Backup Script
##
################################################################

export PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
TODAY=`date +”%d%b%Y”`

################################################################

DB_BACKUP_PATH=’/hocautomation.com/public_html’
MYSQL_HOST=’localhost’
MYSQL_PORT=’3306′
MYSQL_USER=’root’
MYSQL_PASSWORD=”
DATABASE_NAME=’database_name’

#################################################################

mkdir -p ${DB_BACKUP_PATH}/${TODAY}
echo “Bắt đầu backup database – ${DATABASE_NAME}”

mysqldump -h ${MYSQL_HOST} \
-P ${MYSQL_PORT} \
-u ${MYSQL_USER} \
-p${MYSQL_PASSWORD} \
${DATABASE_NAME} | gzip > ${DB_BACKUP_PATH}/${TODAY}/${DATABASE_NAME}-${TODAY}.sql.gz

if [ $? -eq 0 ]; then
echo “Backup database thành công ”
else
echo “Có lỗi trong quá trình back up”
exit 1
fi

### End of script ####

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *