Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Các cách verify giá trị XML trong JMeter

Các cách verify giá trị XML trong JMeter

Ngoài kiểu dữ liệu là text thông thường, HTML, JSON.. thì còn có một loại nữa là XML thường được dùng trong các config của hệ thống. Vậy làm sao để verify kết quả khi response là kiểu XML (eXtensible Markup Language, tức “Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng”)

Ví dụ như ta có response trả về như sau

kiểm tra dữ liệu trong xml file

Và muốn verify kết quả của trường nameHocautomation, vậy ta làm thế nào?

Trong JMeter có rất nhiều Assertion giúp chúng ta có thể kiểm tra kết quả trả về đã đúng với kết quả mong muốn chưa.
Ở đây mình dùng 2 cách để verify kiểu dữ liệu là XML.

1. Dùng XPath Assertion để verify
Cũng giống như JSON ta phải tìm đến giá trị của từng Object sau đó mới có thể verify được, trong XML cũng thế ta làm như sau

dùng XPath Assertion để verify kết quả trong XML
Ở đây: //name/text()=’Hocautomation’
+ name là một node trong XML
+ text() -> để lấy ra giá trị trong node

Thử chạy xem kết quả verify như thế nào nhé.

kết quả verify xml trong jmeter
Thử đổi giá trị trong XPath xem Assertion có báo lỗi không nhé. Chuyển thành Hocautomation1

đổi giá trị khi verify node trong xml

Đã lỗi vì nó lấy ra giá trị không phải là Hocautomation mà là Hocautomation1

kết quả verify sau khi đổi giá trị trong node xml
2. Dùng Response Assertion
Cái này hiệu quả trong tất cả các thể loại response không chỉ là XML đâu nhé. Dùng thì cũng đơn giản thôi như sau:

dùng Response Assertion để verify kết quả trong response XML

 

Kết luận: Theo mình thì dùng XPath Assertion có vẻ như tốt nhất nó verify chính xác tới các node của XML, bạn cũng có thẻ xem thêm về XPath để hiểu hơn về cách hoạt động cũng như là tìm đến được vị trí chính xác của một node nào đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *