Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Cách chuyển một http request từ fail sang success trong Jmeter

Cách chuyển một http request từ fail sang success trong Jmeter

Bạn đang sử dụng Jmeter để Unitest cho API hoặc một function nào đó trên ứng dụng của mình và bạn mong muốn kết quả trả về là thành công nhưng http request của Jmeter lại trả về là thất bại. Sau đây là một số cách chuyển trạng thái của một http request trong Jmeter mà bạn có thể sử dụng để giúp viết script auto tốt hơn.

Ví dụ ở đây là: 

Bạn thực hiện một request và JMeter mặc định trả về kết quả fail khi mà http code của một request trả về không phải là 200. Nếu bạn mong muốn là 400, 500, 501… và vẫn muốn là request đó là thành công thì bạn làm như sau để bỏ qua response code

1.Đối với sử dụng Response Assertion

 

bỏ qua response code trong jmeter

 

2. Đối với trường hợp check theo một điều kiện sử dụng JRS223

Ngoài cách sử dụng Response Assertion có sẵn trong Jmeter bạn cũng có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình để biến request với status fail thành success với JSR223 Assertion  JSR223 PostProcessor

Với JSR223 Assertion 

if (ResponseCode.equals(“400”) == true) {
SampleResult.setResponseOK();
SampleResult.setSuccessful(true);
SampleResult.setResponseCodeOK();
SampleResult.setResponseMessageOK();
}

Với JSR223 PostProcessor

if (prev.getResponseCode().equals(“400”) == true) {
prev.setResponseOK();
prev.setSuccessful(true);
prev.setResponseCodeOK();
prev.setResponseMessageOK();
}

 

Trên đây là 2 cách bạn có thể sử dụng để chuyển kết quả của một request từ fail sang success. Hy vọng giúp được bạn trọng việc viết các script automation cho JMeter

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *