Home / AUTOMATED TESTING / Chạy Non-GUI mode trên JMeter

Chạy Non-GUI mode trên JMeter

Bạn đã bao giờ hỏi tại sao lại phải chạy theo kiểu này chưa. Đây là một số lý do nếu bạn chưa biết vì sao lại có chế độ này nhé.
1. Đỡ tốn RAM, CPU của máy thay vì phải load giao diện thì chỉ cần gõ command line để start JMeter lên thôi
2. Cài lên Server, những con server thường không có giao diện nên chỉ có cách run bằng cmd mà thôi
3. Cho Load Testing để tối ưu được kết quả cũng như là chạy được nhiều hơn.

Đó là 3 nguyên nhân chính mà cần phải có chế độ này. Tiếp theo cùng tìm hiểu xem chạy như thế nào

Để chạy được thì bạn hãy vào thư mục bin của JMeter nơi mà bạn lưu nó ấy của mình là : /home/User/Downloads/apache-jmeter-5.1/bin

Sau đó bật command line lên và gõ
Mac/Linux/Unix

./jmeter -n -t test-plan.jmx -l test-plan-result.jtl -j test-plan-result.log

Windows

jmeter -n -t test-plan.jmx -l test-plan-result.jtl -j test-plan-result.log

Ở đây bạn cần lưu ý một số tùy chọn để chạy được JMeter sau nhé.

-n : Để cho JMeter biết là đang chạy ở chế độ Non-GUI
-t : Tên của test plan bạn muốn chạy (ở ví dụ trên mình để test-plan ở thư mục bin nếu muốn thay đổi thì bạn chỉ cần trỏ đường dẫn vào là được thôi như này: /home/User/test-plan.jmx )
-l : Tên của file JTL khi chạy test plan (File này bạn có thể mở từ View Results Tree để xem testcase nào PASS or FAIL, hoặc có thể upload lên đâu đó và liên kết tới TestManagement để xử lý kết quả)
-j : Tên của file log khi chạy test plan
-J : Định nghĩa biến jmeterproperty để truyền vào test-plan.jmx

Trên đây là một số option mình nghĩ là thông dụng nhất còn một số cái nữa nếu bạn cần thì có thể sử dụng help trong JMeter để xem thêm như sau: ./jmeter -? trên Mac/Linux/Unix hoặc jmeter -? trên Windows.

Copyright (c) 1999-2019 The Apache Software Foundation

–?
print command line options and exit
-h, –help
print usage information and exit
-v, –version
print the version information and exit
-p, –propfile <argument>
the jmeter property file to use
-q, –addprop <argument>
additional JMeter property file(s)
-t, –testfile <argument>
the jmeter test(.jmx) file to run. “-t LAST” will load last
used file
-l, –logfile <argument>
the file to log samples to
-i, –jmeterlogconf <argument>
jmeter logging configuration file (log4j2.xml)
-j, –jmeterlogfile <argument>
jmeter run log file (jmeter.log)
-n, –nongui
run JMeter in nongui mode
-s, –server
run the JMeter server
-E, –proxyScheme <argument>
Set a proxy scheme to use for the proxy server
-H, –proxyHost <argument>
Set a proxy server for JMeter to use
-P, –proxyPort <argument>
Set proxy server port for JMeter to use
-N, –nonProxyHosts <argument>
Set nonproxy host list (e.g. *.apache.org|localhost)
-u, –username <argument>
Set username for proxy server that JMeter is to use
-a, –password <argument>
Set password for proxy server that JMeter is to use
-J, –jmeterproperty <argument>=<value>
Define additional JMeter properties
-G, –globalproperty <argument>=<value>
Define Global properties (sent to servers)
e.g. -Gport=123
or -Gglobal.properties
-D, –systemproperty <argument>=<value>
Define additional system properties
-S, –systemPropertyFile <argument>
additional system property file(s)
-f, –forceDeleteResultFile
force delete existing results files and web report folder if
present before starting the test
-L, –loglevel <argument>=<value>
[category=]level e.g. jorphan=INFO, jmeter.util=DEBUG or com
.example.foo=WARN
-r, –runremote
Start remote servers (as defined in remote_hosts)
-R, –remotestart <argument>
Start these remote servers (overrides remote_hosts)
-d, –homedir <argument>
the jmeter home directory to use
-X, –remoteexit
Exit the remote servers at end of test (non-GUI)
-g, –reportonly <argument>
generate report dashboard only, from a test results file
-e, –reportatendofloadtests
generate report dashboard after load test
-o, –reportoutputfolder <argument>
output folder for report dashboard

Khi chạy bạn sẽ nhìn thấy được log hiển thị trên console như thế này và quá trình kết thúc khi có chữ …end of run. Ở console này bạn cũng có thể view nhanh được các thông số như: số lượng request, Average, Min, Max và tỉ lệ lỗi.

chạy jmeter với chế độ non gui trên ubuntu

One comment

  1. hay quá cảm ơn bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *