Home / AUTOMATED TESTING / Chạy Selenium trên Cloud với BrowserStack

Chạy Selenium trên Cloud với BrowserStack

BrowserStack là một trang web cho phép bạn chạy selenium, appium trên các thiết bị Cloud ko cần thông qua máy của bạn. Trên đây bạn được dùng thử 27 phút chạy live trên các trình duyệt, điện thoại… và 100 phút chạy automation. Khá nhiều cho các bạn học hỏi và muốn trải nghiệm, mình thấy khá là hay ngoài việc chạy Selenium Test Script trên đó thì nó còn ghi lại log, quay lại màn hình thực hiện cho bạn xem lại…Với 2000+ trình duyệt(firefox, chrome, opera…), hệ điều hành(Mac, Win, Linux…), điện thoại di động….Đủ cho bạn automation các thể loại luôn.

Để chạy một testcase đơn giản của Selenium trên browser stack các bạn hãy đăng ký cho mình 1 tài khoản để dc dùng thử nhé.

Giờ thì tạo 1 testcase rồi chạy trên hệ điều hành Windows và trình duyệt Chrome

package selenium.testscript;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;
import org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver;

import java.net.URL;

public class Hocautomation {

  public static final String USERNAME = "hocautomation1";
  public static final String AUTOMATE_KEY = "FvpQUtLQqXZW9Fz8sbs8";
  public static final String URL = "https://" + USERNAME + ":" + AUTOMATE_KEY + "@hub-cloud.browserstack.com/wd/hub";

  public static void main(String[] args) throws Exception {

    DesiredCapabilities caps = new DesiredCapabilities();
    caps.setCapability("os", "Windows");
    caps.setCapability("os_version", "10");
    caps.setCapability("browser", "Chrome");
    caps.setCapability("browser_version", "80");
    caps.setCapability("name", "Hocautomation Test");

    WebDriver driver = new RemoteWebDriver(new URL(URL), caps);
    driver.get("https://hocautomation.com/lien-he/");
    WebElement name = driver.findElement(By.xpath("//input[@name='your-name']"));
    name.sendKeys("Hocautomation Test ");
    WebElement email = driver.findElement(By.xpath("//input[@name='your-email']"));
    email.sendKeys("[email protected]");
    driver.quit();

  }
}

 

 

Sau khi run ta được kết quả không khác gì chạy trên máy local

 

Dưới đây là một số thông tin cho các bạn tham khảo

 

Thông tin của gói dùng thử

Nhiều hệ điều hành, trình duyệt, thiết bị android, ios để thực hiện automation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *