Home / AUTOMATED TESTING / Đọc dữ liệu từ file config trong Jmeter

Đọc dữ liệu từ file config trong Jmeter

Bạn muốn lấy ra thông tin từ một file config, thay vì phải viết code xử lý đọc file rồi gán vào biến để sử dụng ta có thể sử dụng một custom config elemnet để làm việc đó.

Bạn có thể tải về và sử dụng ở đây: https://hocautomation.com/wp-content/uploads/2018/11/plugin.zip

Cho file vừa tải vào thư mục: apache-jmeter-4.0\lib\ext và khởi động lại JMeter để sử dụng bằng cách thêm như sau:
Từ Test Plan thực hiện thêm Config Element và chọn Property File Reader. Tiếp theo là cấu hình đường dẫn tới file config

thêm config đọc file config

Ta có một file config như này

file cấu hình các giá trị config

Sau khi đã thêm được Config Element cho File Reader ta chỉ cần cấu hình File Path tới file muốn đọc dữ liệu ra sử dụng cách lấy đường dẫn của 1 file như sau:

${__groovy(import org.apache.jmeter.services.FileServer; FileServer.getFileServer().getBaseDir();)}${__groovy(File.separator)}config.properties

config path tới file config

Để lấy được giá trị trong file ta sử dụng ${__P(PROPERTYNAME)}

gọi function lấy giá trị config

Các cấu hình mình thường sử dụng để lấy ra các đường dẫn, port, địa chỉ IP, cấu hình version…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *