Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Làm cách nào để Assertion dữ liệu trong JMeter

Làm cách nào để Assertion dữ liệu trong JMeter

Trước tiên ta cần hiểu Assertion trong JMeter dùng để làm gì?
Hiểu một các đơn giản thì Assertion giúp bạn verify (xác thực) kết quả trả về so với kết quả mong đợi của bạn.
Các loại Assertion hay dùng:

Response Assertion
JSON Path Assertion
Size Assertion
Duration Assertion
XPath Assertion
BeanShell & JSR223 Assertion

1. Response Assertion
Sử dụng để so sánh kết quả mong muốn và kết quả trả về của một request dựa vào: Text Response, Response Code, Response Headers…

Ví dụ: Khi run một http request thông thường sẽ dựa vào response code để xác định là có gọi thành công được request đó không, nếu thành công thì kết quả sẽ trả về là: 200. Ta có thể sử dụng Response Code để verify giá trị này.

 

check response code trong jmeter

Đối với verify nhiều response code thì bạn có thể dùng theo cách sau ví dụ bạn muốn check response code trả về là 400 hoặc 401. Tích chọn vào Ignore Status để cho request đó được coi như là thành công.

verify reponse cho API trong jmeter

Hoặc bạn cũng có thể verify response trả về có những trường nào bằng cách sau (đây là mình áp dụng cho API)

verify reponse cho API trong jmeter

2. JSON Path Assertion
Sử dụng để so sánh kết quả mong muốn và kết quả trả về của một JSON Path.

Ví dụ mình có một response trả về từ API như sau, và mình muốn validate giá trị first_name phải trả về là: Automation thì mình sẽ làm như sau

Để so sánh kết quả thì bạn cần phải lấy được ra giá trị cần so sánh nếu bạn chưa biết cách lấy thì có thể tham khảo bài viết liên quan tới: Làm sao để lấy giá trị trong Json?

{
“id”:1,
“first_name”:”Automation”,
“last_name”:”Hoc”
}

check giá trị json path trong jmeter

3. Size Assertion
Để sử dụng được assertion này bạn cần phải xác định được size lớn hơn, nhỏ hơn, hay thậm chí là bằng một con số nào đó

check size assertion trong jmeter

4.Duration Assertion
Với mỗi request bạn sẽ nhận được về một response trong một khoảng thời gian. Với mỗi response trả về lớn hơn thời gian đã được đặt thì sẽ được đánh dấu là fail

check duration trong jmeter

5. Xpath Assertion
Sử dụng để so sánh kết quả mong muốn và kết quả trả về của một Xpath có đúng hay không?

check xpath trong jmeter

6. BeanShell & JSR223 Assertion
Sử dụng ngôn ngữ lập trình để verify kết quả trả về

check jrs223 assertion trong jmeter

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *