Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Làm sao để lấy giá trị trong Json?

Làm sao để lấy giá trị trong Json?

Bài viết này sẽ giúp các bạn lấy giá trị từ chuỗi Json hay được trả về từ API, phục vụ cho việc prepare script test.

Ví dụ ta có một chuỗi Json như thế này được API trả về. Vậy muốn lấy ra từng giá trị, nhiều giá trị thì làm thế nào??

{“menu”: {
“id”: “file”,
“value”: “File”,
“popup”: {
“menuitem”: [
{“value”: “New”, “onclick”: “CreateNewDoc()”},
{“value”: “Open”, “onclick”: “OpenDoc()”},
{“value”: “Close”, “onclick”: “CloseDoc()”}
] }
}}

Trước tiên cần hiểu Json là gì?

Thì JSON là một kiểu định dạng dữ liệu trong đó sử dụng văn bản thuần tuý, sử dụng các cặp key – value để dữ liệu sử dụng.

Như trong ví dụ trên thì là một đoạn Json có các thuộc tính như là: id, value, popup. Trong popup thì lại có menuitem. Trong menuitem thì lại có value, onclick.
Nhó như kiểu sơ đồ kiểu cây, hoặc kiểu thư mục ấy..

Để lấy giá trị id trong chuỗi Json này sử dụng:
JsonPath Expression : $.menu.id
Đặt tên biến là: get_menu_id

cấu hình json path extractor

Tiếp theo lấy giá trị đầu tiên trong menuitem
JsonPath Expression : $.menu.popup.menuitem[0].value
Đặt tên biến là: get_menuitem_value
Muốn lấy giá trị thứ 2 thì sử dụng $.menu.popup.menuitem[1].value

lấy một giá trị trong json

Lấy ra tất cả các giá trị nằm trong menu item cùng một lúc thì sử dụng
JsonPath Expression : $.menu.popup.menuitem[*].value
Đặt tên biến là: get_menuitem_value_all

extractor json nhiều giá trị

Tương ứng với từng giá trị được gán vào biến get_menuitem_value_all tương ứng:

get_menuitem_value_all_1=New
get_menuitem_value_all_2=Open
get_menuitem_value_all_3=Close

lấy nhiều giá trị trong Json

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *