Home / AUTOMATED TESTING / Làm thế nào để kết nối Database với JMeter?

Làm thế nào để kết nối Database với JMeter?

Bạn cần lấy ra thông tin, compare giá trị, lưu thông tin…vào database phục vụ cho việc automation test. Vậy bạn cần chuẩn bị những gì để có thể sử dụng được database với JMeter, bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu.

1. Một số câu lệnh cơ bản khi thao tác với dữ liệu trong DB

SELECT * FROM bảng được dùng khi bạn muốn đọc dữ liệu của bạn.

SELECT * FROM test;

INSERT INTO bảng được dùng khi bạn muốn thêm dữ liệu mới.

INSERT INTO test(name) VALUES (‘Tester’ );

UPDATE bảng được sử dụng khi bạn muốn cập nhật dữ liệu sẵn có.

UPDATE test SET name = ‘Test Auto’ WHERE stt = 1;

DELETE FROM bảng được sử dụng khi bạn muốn loại xóa dữ liệu sẵn có.

DELETE FROM test WHERE stt = 1;

REPLACE được sử dụng khi bạn muốn thêm hoặc thay đổi dữ liệu mới hoặc dữ liệu đã có.

UPDATE test SET name = REPLACE(name, ‘Test Auto’, ‘Test Auto 2’);

TRUNCATE được sử dụng khi bạn muốn làm trống tất cả dữ liệu từ bảng.

TRUNCATE TABLE test;

2. Kết nối database trong JMeter

Trước khi thao tác với DB ta cần phải thêm một kết nối JDBC Connection Configuration như sau:

thêm jdbc config vào trong jmeter

Tiếp theo là cấu hình địa chỉ và đặt tên kết nối
ở đây mình dùng database là SQLite nên không cần tài khoản gì cả chỉ cần có thư viện sqlite là dùng được:

Variable Name: connectDB_Test
Database Url: jdbc:sqlite:${__groovy(import org.apache.jmeter.services.FileServer; FileServer.getFileServer().getBaseDir();)}${__groovy(File.separator)}database.db

cấu hình jdbc sqlite trong jmeter

Còn đối với DB Postgree thì cấu hình như sau:

Variable Name: connectDB_Test

Database Url: jdbc:postgresql://192.168.2.2:5432/test

Username: admin

Passworld: admin

cấu hình jdbc postgree trong jmeter

Điểm lưu ý là mỗi loại database khác nhau như: SQL, MySql, MongoDB thì cần phải có một library khác nhau để phục vụ cho việc tạo kết nối, thế nên là bạn cần phải tải lib đó về và sử dụng

chọn thư viện jdbc tương ứng

3. Thao tác với dữ liệu trong JMeter

Đầu tiên là tạo ra một JDBC Request từ đó thực thi các query: select, insert, update, delete…

Câu lệnh Select

cấu hình select dữ liệu trong jmeter

Ta được kết quả

kết quả lấy dữ liệu tương tác với db trong jmeter

Câu lệnh Insert

cấu hình insert dữ liệu trong jmeter

Kết quả sau khi Insert

kết quả insert dữ liệu trong jmeter

Câu lệnh Update

cấu hình update dữ liệu trong jmeter

Câu lệnh Delete

cấu hình delete dữ liệu trong jmeter
Câu lệnh Replace

cấu hình replace dữ liệu trong jmeter

 

Ở bài viết tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách xử lý dữ liệu sau khi mà đã lấy ra được từ database rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *