Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Lấy đường dẫn của một file trong JMeter

Lấy đường dẫn của một file trong JMeter

Bạn đã từng sử dụng Jmeter để viết script test cho phần đọc file CSV, bạn đã từng chạy trên nhiều hệ điều hành như Linux, Windows, Ubuntu, MacOS….Nếu chưa chạy thì bạn chưa gặp phải vấn đề về đường dẫn khi gọi file CSV ra. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết vấn đề lấy đường dẫn đó.

file csv test

1. Sử dụng Groovy

lấy path sử dụng groovy

Ta có 1 file TestPlan nằm trong thư mục Demo, file CSV nằm trong DataDriven folder này ngang hàng với file TestPlan để đọc được file CSV này sử dụng như sau:

${__groovy(import org.apache.jmeter.services.FileServer; FileServer.getFileServer().getBaseDir();)}${__groovy(File.separator)}DataDriven${__groovy(File.separator)}API_Login.csv

Nếu 1 file TestPlan nằm trong thư mục Script, file CSV nằm trong DataDriven folder này ngang hàng với folder Script để đọc được file CSV này sử dụng như sau:

${__groovy(import org.apache.jmeter.services.FileServer; FileServer.getFileServer().getBaseDir();)}${__groovy(File.separator)}..${__groovy(File.separator)}DataDriven${__groovy(File.separator)}API_Login.csv

2. Sử dụng BeanShell

dùng bean shell để lấy path

Tương tự như Groovy ta có thể sử dụng BeanShell để lấy đường dẫn bằng cách:

${__BeanShell(import org.apache.jmeter.services.FileServer; FileServer.getFileServer().getBaseDir();)}${__BeanShell(File.separator)}

3. Sử dụng JSR223 Sampler, BeanShell Sampler, PostProcessor, PreProcessor

import org.apache.jmeter.services.FileServer;
String getBaseDir = FileServer.getFileServer().getBaseDir();
String getSeparator = File.separator;
log.info(“Path = ” + getBaseDir + getSeparator + “DataDriven” + getSeparator + “API_Login.csv”);

 

Trên đây là 3 cách lấy path của một file nào đó, hy vọng giúp được các bạn nhiều trong việc viết Script Test.

get path file using jrs223

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *