Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Lấy tất cả các file trong thư mục sử dụng JMeter

Lấy tất cả các file trong thư mục sử dụng JMeter

Để lấy ra tất cả các file và đường dẫn của file trong thư mục lớn và thư mục bé (subfolders) phục vụ cho việc kiểm tra xem file đã được download về chưa, file test có được tạo ra hay không…
Dưới dây là một ví dụ:

thu muc jmeter 5.0

Bạn đang ở trong thư mục: D:\apache-jmeter-5.0, mình sẽ sử dụng JSR223 Sampler để viết script lấy ra tất cả các file nằm trong thư mục này.

import org.apache.commons.io.FileUtils;
List<File> files = FileUtils.listFiles(new File(“D:\\apache-jmeter-5.0”), null, true);
for (int i=0; i < files.size(); i++) {
vars.put(“file_” + i, files[i].getAbsolutePath());
}

Sử dụng Debug Sampler ta có thể thấy các file được gán vào biến file_0 -> file_max, từ đó bạn có thể so sánh với dữ liệu expect của mình.

kết quả lấy ra các file trong thư mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *