Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Lấy thời gian trong Jmeter??

Lấy thời gian trong Jmeter??

Bạn có hay sử dụng _time trong khi viết script Jmeter, liệu bạn đã biết hết các cách lấy ra format của nó chưa. Bài viết này của mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng hàm gọi thời gian có sẵn trong JMeter và một số cách tuỳ biến sử dụng groovy nữa nhé.

Một lưu ý ở đây là: _time hiển thị thời gian ở máy của bạn nhé vậy nên nó có thể chậm hoặc nhanh đó

 

Function Kết quả
${__time()} 1541995607448
${__time(YMD)} 20181112
${__time(yyyyMMdd)} 20181112
${__time(yyMMdd)} 181112
${__time(dd-MM-yyyy)} 12-11-2018
${__time(dd/MM/yyyy hh:mm:ss)} 12/11/2018 11:08:20
${__time(dd/MM/yyyy HH:mm:ss a)} 12/11/2018 11:08:50 AM
${__time(yyyy-MM-dd’T’hh:mm:ssX)} 2018-11-12 11:11:15 +07
${__time(E MMM dd HH:mm:ss z yyyy)} Mon Nov 12 11:11:41 ICT 2018

Để gán thời gian mà gọi hàm từ Jmeter vào 1 biến để có thể dùng lại thì ta sử dụng như sau: ${__time(yyMMdd,get_current_time)}

Sau đó ta chỉ cần gọi ${get_current_time} 

Một cách khác để lấy thời gian trong Jmeter là sử dụng Groovy, dưới đây là ví dụ lấy ra thời gian UTC nhé

import java.time.ZoneOffset;

import java.time.ZonedDateTime;

import java.util.Date;

import java.time.format.DateTimeFormatter;

ZonedDateTime utc = ZonedDateTime.now(ZoneOffset.UTC);

String datetime_utc = utc.format(DateTimeFormatter.ofPattern(“yyyy-MM-dd’T’hh:mm:ss’Z'”));

def datetime_utc_real = datetime_utc;

vars.put(“datetimeutc”, datetime_utc_real);

thời gian trong utc

Một ví dụ nữa về cộng trừ giờ, phút, giây nhé: plusSeconds, plusMinutes, plusHours, minusSeconds, minusMinutes….

import java.time.ZoneOffset;

import java.time.ZonedDateTime;

import java.time.format.DateTimeFormatter;

String get_time_transaction = vars.get(“get_last_updated_timestamp”);

ZonedDateTime zdt = ZonedDateTime.parse(get_time_transaction).plusSeconds(1);

ZonedDateTime zdt_minus = ZonedDateTime.parse(get_time_transaction).minusSeconds(180);

String datetime_utc = zdt.format(DateTimeFormatter.ofPattern(“yyyy-MM-dd’T’hh:mm:ss’Z'”));

String datetime_utc_minus = zdt_minus.format(DateTimeFormatter.ofPattern(“yyyy-MM-dd’T’hh:mm:ss’Z'”));

def datetime_utc_real = datetime_utc;

vars.put(“datetimeutc”, datetime_utc_real);

def datetime_utc_real_minus = datetime_utc_minus;

vars.put(“datetimeutc_minus”, datetime_utc_real_minus);

 

Hy vọng qua bài này giúp các bạn xử lý tốt hơn trong việc viết scrip test.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *