Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Loại bỏ dữ liệu trùng lặp duplicate trong file csv với JMeter

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp duplicate trong file csv với JMeter

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp duplicate trong file csv với JMeter

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ dữ liệu trùng lặp khi thực hiện lấy dữ liệu từ file csv ra các http request.
Ví dụ như sau: Chúng ta có một list số điện thoại mà không biết là các dữ liệu có duy nhất hay không? Như trong file csv này.

lặp dữ liệu trong file csv
Nếu làm theo cách thông thường là xử lý load file csv thông qua CSV Data Set Config sau đó lấy dữ liệu ra thì không thể nào xử lý được dữ liệu lặp.

check duplicate trong csv xử dụng Jmeter

Để xử lý ta cần phải loại bỏ data duplicate sau đó thực hiện gán vào các biến để dùng cho các http request.

Cách làm như sau:
Bước 1: Tạo ra một JSR223 Sampler có tên là Process csv, có nhiệm vụ xử lý dữ liệu lặp và put và biến vars

def file = new File(‘C:/Users/Administrator/Desktop/testduplicate.csv’)
def lines = file.readLines().unique()
int countlines = 0;
file.withWriter { writer ->
lines.each {line ->
writer.writeLine(line);
countlines++;
vars.put(“phone_” + countlines, line);
}
}
String maxleng = (countlines – 1) +””;
vars.put(“maxlength”, maxleng);

 

Bước 2: Tạo một Loop Controller với vòng lặp tương ứng với maxlength sau khi đã check duplicate.

Bước 3. Tạo một Counter bắt đầu với giá trị là 2 và tăng dần dần 1 đơn vị

Bước 4: Tạo Http request hoặc Sampler mà muốn sử dụng với dữ liệu lấy ra là: ${__V(phone_${countergetlimit})}

Ta được kết quả sau khi đã xử lý như sau:

xử lý lặp data trong jmeter

 

Kết luận: Để loại bỏ dữ liệu trùng lặp sử dụng một số phần trong JMeter như sau
+ Cách dùng CSV Data Set Config
+ Cách dùng Loop Controller
+ Cách dùng Counter
+ Cách dùng JSR223 Sampler
+ Cách dùng biến V trong Jmeter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *