Làm sao để lấy giá trị trong Json?

Bài viết này sẽ giúp các bạn lấy giá trị từ chuỗi Json hay được trả về từ API, phục vụ cho việc prepare script test. Ví dụ ta có một chuỗi Json như thế này được API trả về. Vậy muốn lấy ra từng giá trị, nhiều giá trị …

Read More »

3 cách random dữ liệu trong JMeter

random trong jmeter

Đôi lúc chúng ta cần tạo ra dữ liệu random để đáp ứng nghiệp vụ cũng như là yêu cầu đặt ra. Ví dụ trong trường hợp cụ thể này cần 1 random một đường dẫn http request 1. Random theo thời gian Bạn chỉ cần gọi ${__time()}, đây là …

Read More »

Gọi function trong JMeter

Gọi function jmeter

Gọi function trong JMeter như thế nào? How to use function in jmeter? Thông thường trong Jmeter mình hay sử dụng những function có sẵn như Random, Time, threadNum…Vậy để sử dụng một function chưa có trong JMeter thì làm thế nào để tích hợp vào. Bài viết này sẽ …

Read More »

Chạy nhiều Thread Group cùng lúc trong Jmeter

chạy thread group tuần tự trong jmeter

Bạn có một TestPlan, trong đó có rất nhiều ThreadGroup. Vậy để chạy cùng lúc nhiều TheadGroup cùng lúc thì bạn làm như thế nào? Và chạy cùng lúc như thế để làm gì? Bài viết này sẽ giúp bạn những thắc mắc trên.   Có một ví dụ như …

Read More »