Home / KIỂM THỬ DI ĐỘNG / So sánh response JMeter trả về với dữ liệu lớn

So sánh response JMeter trả về với dữ liệu lớn

Bạn bắt đầu test API, Web bạn muốn compare result trả về nhưng dữ liệu quá lớn bạn không thể nào sử dụng cách so sánh thông thường để Assertion được. Giải pháp là sử dụng MD5 để mã hóa response thành một chuỗi text ngắn gọn.
Còn muốn tìm hiểu thêm về MD5 thì bạn có thể tìm hiểu ở đây:

https://vi.wikipedia.org/wiki/MD5

Ví dụ mình muốn so sánh response trả về khi thực hiện vào 1 trang web với response expect của mình.

https://translate.google.com/#en/vi/handle

so sánh dữ liệu lớn
Thì mình làm như sau:
+ Lấy giá trị response trả về khi hoàn thành request. Ở đây mình put vào một Object

vars.putObject(“contentget”, prev.getResponseDataAsString());

+ Sử dụng hàm MD5 để hash data ${__MD5(content)}

+ So sánh response sau khi chạy và expect

if (md5hash == “9a0364b9e99bb480dd25e1f0284c8555”) {
SampleResult.setSuccessful(true);
} else {
SampleResult.setSuccessful(false);
}

Tổng kết: Trong Script này sử dụng đến các phần sau
+ putObject
+ MD5 hash
+ JSR223 Assertion

Để sử dụng được hàm MD5 phải cài thêm Custom JMeter Funtion nhé, vào JMter Plugins Manager để cài.

sử dụng Custom JMeter Funtion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *