Home / BLOG

BLOG

Chuyên mục chia sẻ tin tức, kinh nghiệm, kiến thức thực tế về Test

Viết automation test trên Postman

Postman là một công cụ để kiểm tra API chạy trên nền Node.js nó cũng cho phép bạn giả lập các hành vi của request. Ngoài việc thực hiện kiểu như điền các thông tin cần thiết rồi thực hiện API Testing thì bạn cũng có thể thực hiện Automation …

Read More »

Bash script backup database Mysql

tự học jmeter ở nhà

Chia sẻ cho các bạn script backup database mình đang dùng cho Mysql, kết hợp với crontab để cài đặt thời gian chạy hàng ngày để sao lưu dữ liệu không bị mất mỗi khi gặp sự cố gì đó. Các bạn tạo một file với tên là bash_script_backup_database.sh xong …

Read More »

Viết một PROCEDURE trong DB Oracle đơn giản

Ở đây mình ví dụ một thủ tục insert dữ liệu vào db oracle nhé   PROCEDURE insert_notification_test (loopSMS number)  Is Begin FOR i IN 1..loopSMS LOOP   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Loop =>’||to_char( i )); INSERT INTO notification_test VALUES(notification_seq.nextval ,’841001010101′,’1′,NULL,NULL,NULL,’Content’,sysdate,”,”,”,”,1613,1,NULL,’-1′,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘OK =>’||to_char( notification_test_seq.nextval )); commit;   END LOOP; Exception When Others Then Dbms_Output.Put_Line(sqlerrm); Rollback; Raise;   End;

Read More »

Viết testcase cho một form đăng nhập

Tiếp nối bài viết testcase cho form đăng ký bài này sẽ hướng dẫn cách viết testcase cho form đăng nhập thông thường. Một số form còn yêu cầu nhập thêm cả mã captcha hoặc câu hỏi đăng nhập ở bài viết sau mình sẽ nói rõ hơn ? Form …

Read More »