Home / BLOG / Viết một PROCEDURE trong DB Oracle đơn giản

Viết một PROCEDURE trong DB Oracle đơn giản

Ở đây mình ví dụ một thủ tục insert dữ liệu vào db oracle nhé

 

PROCEDURE insert_notification_test (loopSMS number)  Is

Begin

FOR i IN 1..loopSMS LOOP

 

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Loop =>’||to_char( i ));

INSERT INTO notification_test

VALUES(notification_seq.nextval ,’841001010101′,’1′,NULL,NULL,NULL,’Content’,sysdate,”,”,”,”,1613,1,NULL,’-1′,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘OK =>’||to_char( notification_test_seq.nextval ));

commit;

 

END LOOP;

Exception

When Others Then

Dbms_Output.Put_Line(sqlerrm);

Rollback;

Raise;

 

End;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *