Home / KIỂM THỬ DI ĐỘNG / Xử lý dữ liệu sau khi đã lấy ra từ database trong Jmeter?

Xử lý dữ liệu sau khi đã lấy ra từ database trong Jmeter?

Ở bài viết trước bạn đã biết cách config để kết nối Jmeter với database rồi, bạn chưa biết làm sao để xử lý dữ liệu sau khi đã truy xuất nó ra. Bài viết này sẽ giúp các bạn cách handle dữ liệu.

Mình có ví dụ thế này: Có một bảng lưu thông tin username, mình muốn lấy ra tất cả thông tin sau khi đã thực hiện câu lệnh select để có thông tin username cho API login

thông tin về username trong db

Ở đây mình sẽ tạo ra request JDBC: Get list username như sau

config câu lệnh select trong jmeter

Ta được kết quả bao gồm số lượng tất cả các bản ghi là: get_user_name_# = 864 get_user_name_1->get_user_name_864 giá trị.

các giá trị được lấy ra từ db

Tiếp tục để sử dụng được hết 864 giá trị này ta sẽ tạo một Loop Controller với Loop Count để bằng số lượng bản ghi ${get_user_name_#}

cấu hình loop controller khi select dữ liệu

Tiếp theo là tạo ra một Counter có nhiệm vụ là tăng dần giá trị bắt đầu từ 1 lên 1 đơn vị có tên là: countergetusername

cấu hình counter khi lấy data từ db

Cuối cùng để lấy ra được thông tin ta sử dụng hàm __V để lấy như sau: ${__V(get_user_name_${countergetusername})}

dùng giá trị lấy lên từ db vào api login

Ta được một script check thông tin tài khoản đầy đủ như sau

check thông tin user trong db

Kết quả khi chạy script JMeter

kết quả khi run script check username

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *